0

KATEGORIE

Menu

Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Společnost:

Health and Beauty shops s.r.o., IČO: 060 84 567, DIČ: CZ 060 84 567, se sídlem Týnská 633/12, 110 00 Praha - Staré Město, spis. značka obch. rejstříku C 275856 vedená u Městského soudu v Praze

(dále také jen jako „společnost Health and Beauty shops),

v souladu s Nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) a Zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, tímto poskytuje svým zákazníkům a ostatním dotčeným subjektům osobních údajů (jako např. zástupcům či kontaktním osobám svých zákazníků, uživatelům jejích služeb, zájemcům o její služby a zboží, návštěvníkům jejích internetových stránek, jakož i dodavatelům a ostatním obchodním partnerům),

informace o zásadách, které jako správce osobních údajů podle obecně závazných právních předpisů na ochranu osobních údajů zachovává při zpracování osobních údajů fyzických osob, k němuž dochází při provozování jejího závodu a činnostech s tímto souvisejících (dále jen „Zásady“).

Pojmy, které nejsou v těchto Zásadách, resp. v dalších dokumentech, na něž tyto zásady odkazují, výslovně definovány, mají význam vycházející z Nařízení.

 I. Komunikace se společností Health and Beauty shops ve věci ochrany osobních údajů

1. Ve věcech ochrany osobních údajů komunikovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na webových stránkách společnosti Health and Beauty shops.

 II. Účely zpracování osobních údajů

1. Společnost Health and Beauty shops zpracovává osobní údaje vždy na základě předem určeného legitimního účelu, který je subjektům údajů zřejmý.

2. Pro většinu účelů je možné zpracovávat osobní údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu společnosti Health and Beauty shops nebo na základě zákona, tudíž bez nutnosti obstarání souhlasu subjektu údajů, pro ostatní pouze na základě souhlasu.

3. Společnost Health and Beauty shops zpracovává osobní údaje pro účely:

a)      plnění smluv,

b)      plnění svých zákonných povinností,

c)      zajištění ochrany jejích práv a právem chráněných zájmů,

d)      přímého marketingu a slevových strategií.

 III. Právní základ pro zpracování osobních údajů

1. Zpracování osobních údajů bude společnost Health and Beauty shops provádět na tomto právním základě:

a)      zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,

b)      zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na společnost Health and Beauty shops vztahuje a vyplývá z právního předpisu,

c)      zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Health and Beauty shops.

2. Ke zpracování v těchto případech není třeba souhlas subjektu údajů.

3. Ve výjimečných případech může být zpracování prováděno na základě souhlasu subjektu údajů. Souhlas je společnost Health and Beauty shops povinna být schopna kdykoliv doložit. Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat.

4. Společnost Health and Beauty shops se při zpracování osobních údajů řídí zásadou zákonnosti vyplývající z Nařízení, takže pokud by zpracovávala osobní údaje na základě jiného než shora uvedeného právního titulu, půjde o titul vyplývající z právních předpisů, vztahujících se správce.

5. V případě zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů společnosti Health and Beauty shops se bude jednat zpravidla o některý z těchto zájmů:

a)      udržování či prohlubování dobrých vztahů se zákazníky zahrnující i řešení jejich požadavků, přání či stížností,

b)      přímý marketing.

6. Obchodní sdělení (tzv. hromadný newsletter)  v elektronické podobě společnost Health and Beauty shops rozesílá v souladu s příslušnými ustanovením § 7 odst. 3 Zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, a zásadně v režimu tzv. přímého marketingu. Z uvedených důvodů je oprávněna tak činit i bez souhlasu subjektu údajů, to však jen do doby vyslovení jeho nesouhlasu. Společnost Health and Beauty shops poskytuje v každém obchodním sdělení subjektu údajů jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem a zdarma odmítnout využití svého elektronického kontaktu k dalšímu zasílání obchodních sdělení.

 IV. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Pro jednotlivé účely zpracování společnost Health and Beauty shops zpracovává zejména následující kategorie osobních údajů, nebo některé z nich:

a)      identifikační údaje (jméno, příjmení),

b)      adresní údaje (doručovací adresa),

c)      kontaktní údaje a údaje nezbytné pro komunikaci (telefonní číslo, email),

d)      údaje o odebíraných službách, jejich využívání a platební morálce, případně zakoupeném zboží,

e)      údaje související s užitím internetových stránek společnosti Health and Beauty shops,

f)       údaje ve formě nákupní historie,

g)      údaje zpracovávané na základě souhlasu subjektu údajů.

Subjekt osobních údajů (zákazník) poskytuje osobní údaje během objednávání a převzetí zboží přímo nebo prostřednictvím svého zákaznického účtu.

Při úhradě ceny objednávky formou platby kreditní kartou mohou být osobní údaje předány poskytovatelům platebních brán. Toto předání se zakládá na oprávněném zájmu.

2. Rozsah zpracovávaných údajů závisí vždy na účelu zpracování, avšak vždy se řídí zásadou minimalizace údajů vyplývající z Nařízení.

3. Společnost Health and Beauty shops provozuje své internetové stránky na adrese www.lekarnalemon.cz. Na těchto stránkách jsou umístěny tzv. soubory cookies, které však nezpracovávající osobní údaje uživatelů stránek, ale slouží jejich uživatelsky přívětivějšímu procházení a dále analytickým účelům nezbytným pro jejich zlepšování či přizpůsobování potřebám návštěvníků. Podrobnosti o instalovaných souborech cookies společně s návodem, jak případně nastavit internetový prohlížeč ve vztahu ke cookies, můžete nalézt zde.

 V. Kategorie příjemců osobních údajů

1. V rámci zpracování osobních údajů může docházet k jejich zpřístupnění dalším subjektům, tzv. příjemcům. Jedná se buď o subjekty, které se přímo podílí na některé dílčí činnosti zpracování, tzv. zpracovatele, nebo o subjekty, které mohou mít zpřístupněny údaje ad hoc v důsledku poskytování specializovaných služeb společnosti Health and Beauty shops (např. právní poradci, IT specialisté apod.), jejichž primárním obsahem není zpracování těchto údajů.

2. Všichni příjemci jsou odpovědně vybíráni na základě záruk, které k zabezpečení údajů přijatými technickými a organizačními opatřeními poskytují.

3. Zpracovatelé vykonávají činnosti zpracování osobních údajů zásadně na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů.

4. Společnost Health and Beauty shops ve shora uvedeném smyslu může poskytnout osobní údaje těmto kategoriím příjemců:

a)      poskytovatelům poštovních služeb a služeb elektronických komunikací (v rámci běžné komunikace),

b)      bankám (v rámci zajišťování platebního styku),

c)      správcům informačních systémů (v rámci údržby, podpory a rozvoje využívaných IS),

d)      právním a ostatním odborným poradcům a zástupcům (pro účely oprávněných zájmů správce),

e)      poskytovatelům archivačních a skartačních služeb (k zajištění plnění předepsaných lhůt),

f)       orgánům činným v trestním řízení a ostatním orgánům státní správy (v rámci plnění zákonné povinnosti),

g)      společnosti Heureka Group a.s., IČ: 07822774, která provádí průzkum kvality služeb internetových obchodů, a to na základě oprávněného zájmu.

Health and Beauty shops může osobní údaje zákazníků předat i dalším zpracovatelům nebo příjemcům, jejichž aktuální výčet je následující:

a)      ADVIN Base s.r.o., IČ: 28649249, se sídlem: Stupkova 18, 779 00 Olomouc

b)      Mergado technologies, s. r. o., IČ: 03570061, se sídlem: Pavlovská 502/12, Kohoutovice, 623 00 Brno

c)      ComGate Payments, a. s. Aupark, Gočárova třída 1754 / 48b, 500 02 Hradec Králové, IČ: 279 24 505

d)      Česká pošta, s.p., IČ: 47114983, se sídlem: Politických vězňů 909/4, Praha 2, PSČ 22599

e)      Zásilkovna s.r.o., IČ: 28408306, se sídlem: Lihovarská 1060/12, Praha 9, PSČ 190 00

f)       Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., IČ: 61329266, se sídlem: Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy

g)      Balíkobot, s.r.o., IČ: 06283799, se sídlem: Revoluční 1200/16, 110 00, Praha 1

h)      Leadhub s.r.o., IČ: 04466683, Štefánikova 16/29, Smíchov, 150 00 Praha 5

i)       TOPefekt, s.r.o., IČ: 29444268, Šumperk - Šumperk, B. Němcové 767/13, PSČ 78701

      j)   Sodexo Pass Česká republika a.s,  IČO 61860476,  Plzeňská 3350/18 150 00 Praha 5 – Smíchov

     k)   Up Česká republika, s.r.o.. IČO62913671,  Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4.

     l)    Edenred CZ s.r.o.. , IČO247 45 391, Pernerova 691/42. 186 00 Praha 8. 

    m)   Benefit Management, s. r. o. IČO: 27069770 Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4, Nusle

 

A dále i provozovatelům lékáren zapojených do sítě Lékáren Lemon. Aktuální seznam je možné poskytnout na vyžádání.

Zpracovatelé údajů, které Health and Beauty shops získává pomocí cookies:

a)      Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685, se sídlem: Praha 5, Radlická 3294/110, 150 00, z cílené reklamy se lze odhlásit na http://www.imedia.cz

b) Google Ireland Limited, se sídlem Irsko, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, podmínky ochrany soukromí jsou dostupné na http://policies.google.com/technologies/ads

c)    Facebook Ireland Limited, se sídlem: Irsko, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2,  podmínky ochrany soukromí jsou dostupné na: http://cs-cz.facebook.com/about“privacy

d)      AdForm, se sídlem: Wildersgade 10B, 1408 Copenhagen, Denmark, podmínky ochrany soukromí jsou dostupné na http://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/

5. Všechny subjekty, které společnost Health and Beauty shops zapojí do zpracování osobních údajů, budou splňovat požadavky stanovené Nařízením. Všichni zaměstnanci společnosti Health and Beauty shops jsou při zpracování osobních údajů povinni řídit se pokyny ohledně zpracování a zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, které při výkonu své pracovní činnosti zpracovávají.

 VI. Doba uložení osobních údajů

1. Osobní údaje jsou uloženy v souladu se zásadou omezení uložení vyplývající z Nařízení, tzn. pouze po dobu, jež je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány.

2. Po uplynutí doby uložení jsou osobní údaje buď vymazány nebo anonymizovány.

3. Pro jednotlivé účely zpracování jsou určena samostatná kritéria pro stanovení doby uložení osobních údajů, z nichž vyplývají následující doby:

a)      u plnění smluv jsou osobní údaje týkající se zákazníků, kteří mají splněny veškeré své závazky vůči společnosti Health and Beauty shops uloženy po dobu 3 let ode dne ukončení poslední smlouvy zákazníka se společností Health and Beauty shops (neříká-li zákon jinak); v ostatních případech po dobu 3 let ode dne splnění posledního ze závazků zákazníka vůči společnosti Health and Beauty shops (nestanoví-li obecně závazný předpis jinak),

b)      u plnění zákonných povinností jsou údaje uloženy po dobu stanovenou zákonem,

c)      u zajištění ochrany práv a právem chráněných zájmů společnosti Health and Beauty shops jsou osobní údaje subjektu údajů uloženy po dobu nezbytnou k ochraně předmětných práv a právem chráněných zájmů,

d)      u přímého marketingu jsou osobní údaje zákazníků uloženy po dobu trvání zákonem založeného oprávnění předmětné údaje užívat.

VII. Práva subjektu údajů

1. Nařízení zakládá subjektům údajů v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů některá práva. Mezi nejdůležitější patří:

a)      Právo na přístup k osobním údajům

i.        Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od společnosti Health and Beauty shops potvrzení, zda osobní údaje, které se jej týkají, jsou, či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, pak má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k těmto informacím:

(i)          o účelech zpracování,

(ii)         o kategoriích dotčených osobních údajů,

(iii)        o příjemci či kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly, nebo budou zpřístupněny,

(iv)         o plánované době uložení osobních údajů,

(v)       o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování,

(vi)           o právu podat stížnost u dozorového úřadu,

(vii)          o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,

(viii)      o skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a v takových případech ještě smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování,

(ix)             o právu získat kopii zpracovávaných osobních údajů, pokud tím nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

ii.             V případě opakované žádosti o kopie údajů bude společnost Health and Beauty shops oprávněna účtovat přiměřený poplatek.

iii.           Jestliže subjekt údajů požádá o poskytnutí v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá.

b)       Právo na opravu nepřesných osobních údajů

i.           Subjekt údajů má právo na to, aby společnost Health and Beauty shops bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.

ii.           Subjekt údajů má právo s přihlédnutím k účelům zpracování na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

c)      Právo na výmaz

i.        Subjekt údajů má z důvodů uvedených v čl. 17 Nařízení právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, a společnost Health and Beauty shops je bez zbytečného odkladu vymaže, pokud není zpracování nezbytné z některého z důvodů uvedeného v Nařízení.

ii.       Jestliže byly osobní údaje, které mají být vymazány, správcem zveřejněny, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá. 

d)      Právo na omezení zpracování

i.          Subjekt údajů má právo na to, aby společnost Health and Beauty shops omezila zpracování jeho osobních údajů v kterémkoliv z případů uvedených v čl. 18 Nařízení.

ii.            Pokud je zpracování omezeno, může společnost Health and Beauty shops zpracovávat dané osobní údaje jen za podmínek uvedených v Nařízení.

e)      Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

                       i.           Subjekt údajů má právo, aby společnost Health and Beauty shops oznámila jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s Nařízením, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

                             ii.         Na základě žádosti informuje společnost Health and Beauty shops subjekt údajů o těchto příjemcích.

f)       f) Právo na přenositelnost osobních údajů

i.       V případech uvedených v čl. 20 Nařízení má subjekt údajů právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl společnosti Health and Beauty shops, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu společnost Health and Beauty shops bránila.

ii.        Je-li to technicky proveditelné, může subjekt údajů požadovat, aby byly údaje předány ze strany společnosti Health and Beauty shops přímo druhému správci.

iii.        Výkonem tohoto práva nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

g)      Právo vznést námitku

                         i.          Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, na základě plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen, resp. na základě oprávněného zájmu společnosti Health and Beauty shops, včetně profilování založeného na příslušných ustanoveních upravujících tato zpracování.

              ii.      Subjekt údajů má dále právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro účely přímého marketingu, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

h)      Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

                          i.           Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.

                     ii.          Společnost Health and Beauty shops prohlašuje, že neprovádí žádné automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

i)       Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

                 i.           Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle.

j)       Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

i.          Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Nařízení.

ii.          Dozorovým úřadem České republiky je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Uplatnění práv souvisejících se zpracováním osobních údajů

Veškerá Vaše práva můžete vůči Společnosti uplatnit prostřednictvím emailu zaslaného na adresu infoeshop@lekarnalemon.cz, nebo na adrese sídla Společnosti. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se na stejné e-mailové adrese nebo na adrese sídla Společnosti, můžete obrátit rovněž na pověřence pro ochranu osobních údajů, Vaše žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, je Společnost oprávněna tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění budete informováni.

 IX. Povaha požadavku společnosti Health and Beauty shops na poskytnutí osobních údajů

1. Poskytnutí osobních údajů ke zpracování založeném na souhlasu subjektu údajů není povinné. S neposkytnutím nejsou pro subjekt údajů spojeny žádné důsledky.

2. Poskytnutí osobních údajů v případech, kdy je zpracování nezbytné pro řádné plnění smlouvy, je podmínkou uzavření a plnění smlouvy o poskytování služeb mezi společností Health and Beauty shops a zákazníkem. Neposkytnutí údajů, popř. požadavek na jejich výmaz, může znamenat omezení nebo překážku v poskytování služeb.

3. Poskytnutí osobních údajů je povinné v případech, kdy jejich zpracování vyplývá přímo ze zákona. S neposkytnutím údajů mohou být spojeny pro subjekt údajů negativní důsledky.

 X. Způsob zpracování osobních údajů

1. Společnost Health and Beauty shops zpracovává osobní údaje z valné části automatizovaně, v menším rozsahu pak jiným způsobem.

 

 

V Praze 6.1.2023.
Health and Beauty shops s. r. o.